Algemene voorwaarden

 

Pedicurepraktijk Annet André staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande

Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke

Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot

stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van

de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Annet André en de cliënt waarop Pedicurepraktijk Annet André  deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de

algemene voorwaarden.

 

2. Inspanningen Pedicurepraktijk Annet André 

Pedicurepraktijk Annet André zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Annet André  zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak,

aan Pedicurepraktijk Annet André  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Annet André daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

2. Pedicurepraktijk Annet André  zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht

omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of

kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Pedicurepraktijk Annet André op de hoogte stellen.

 

4. Ambulant

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de

Pedicurepraktijk Annet André  gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken.

Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of

onvoldoende nakomt is Pedicurepraktijk Annet André  gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele

honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

2. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet

kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk

gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

5. Betaling

Pedicurepraktijk Annet André  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden

voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de

aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden mondeling en schriftelijk en tevens

op de website tijdig kenbaar gemaakt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant te voldoen.

Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het

gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Annet André voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan                            pedicurepraktijk Annet André aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas.

Pedicurepraktijk Annet André neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicurepraktijk Annet André behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Annet André zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Annet André is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak,

Pedicurepraktijk Annet André verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Annet André  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,

werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

 

9. Garantie

Pedicurepraktijk Annet André  geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt

indien:

- De cliënt de adviezen van Pedicurepraktijk Annet André  omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door

Pedicurepraktijk Annet André zelf.

 

10. Beschadiging en diefstal

Pedicurepraktijk Annet André  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of

producten beschadigt. Pedicurepraktijk Annet André meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week

na ontdekking hiervan melding maken. Indien pedicurepraktijk Annet André en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt

schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week.

Indien de klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Annet André de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij

dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien

pedicurepraktijk Annet André  en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de

geschillencommissie, waarbij Pedicurepraktijk Annet André via Provoet is aangesloten.

 

12. Behoorlijk gedrag en huisregels

1. De cliënt behoort zich volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing

onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de behandeling zonder opgave van rede te staken en het

volledige bedrag van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

2. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

4. Tijdens de behandeling geldt een rookverbod.

 

13. Contra Indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicurepraktijk Annet André  en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

1. Besmettelijke (huid-) ziekten

2. Griep of ernstige verkoudheid

3. Koorts

4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

 

14. Recht

Op de overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Annet André en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds

de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden ( Datum)

De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig

Pedicurepraktijk Annet André is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde

nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de

sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die

ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een

consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt

onafhankelijk en onpartijdig.